بایگانی دسته: دلتنگی

من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو/ پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو/ سخن رنج مگوجز سخن گنج مگو / ور از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو

یا من دست‌هایم کوتاه است
یا تو زیادی بلندی
هیچ نردبانی
به تو نمی‌رساندم
فرود آ
که بی‌کوتاه آمدنت
به هم
هرگز
نمی‌رسیم…
فرین