بایگانی ماهیانه: می 2012

تولدم مبارک

روزهای روشنی رو برای خودم آرزو میکنم

روزهایی پر از قهقهه های از ته دل

تولدم مبارک

روزهای رنگی رنگی برای خودم آرزو میکنم

روزهایی پر از مهربانی

تولدم مبارک

من ترسیدم
از تمامی بودها و نبودها
از تمامی خواستن ها
من ترسیدم
از صرف تمام فعلهایی که به بود من و نبود تو ختم می شود

لندن. ۳۰ اپریل