تولدم مبارک

روزهای روشنی رو برای خودم آرزو میکنم

روزهایی پر از قهقهه های از ته دل

تولدم مبارک

روزهای رنگی رنگی برای خودم آرزو میکنم

روزهایی پر از مهربانی

تولدم مبارک