من ترسیدم
از تمامی بودها و نبودها
از تمامی خواستن ها
من ترسیدم
از صرف تمام فعلهایی که به بود من و نبود تو ختم می شود

لندن. ۳۰ اپریل