بایگانی ماهیانه: دسامبر 2011

کاشکی من هم وقتی به سن تو رسیدم ستاره ای داشته باشم که بخندد و یک ستاره دور گردن که نوک انگشتانم را آبی کند.

 

چهل سالگی

ناهید طباطبایی