بایگانی ماهیانه: اکتبر 2011

هدفون گذاشتم رو گوشم که همه فکر کنن دارم آهنگ گوش میدم نیان سراغم

تو خونه ،سر کار

چرا انقدر گریزون شدم از آدمها ؟

ساده است

جسارت گذشته رو ندارم… می ترسم

همین

اگه گذشته بود شاید انتخاب دیگه ای می داشتم اما الان….

جسارت

جسارت

چیزی که الان دیگه انگار ندارم