بایگانی ماهیانه: مارس 2011

توی زندگی پر هیایو که غرق بشی همین است … خودت را فراموش میکنی که هیچ …. تمام دلبستگی هایت هم دود می شوند میروند به آسمان … درست مثل دود سیگار