بایگانی ماهیانه: ژانویه 2011

خیال می کنی

تا آخر دنیا شهرزادت خواهم ماند

نخواهی دانست که

عمر تو و قصه ها

هزار و یک نفس بیشتر نیست

شهریار من

فرزانه ابراهیم زاده