بایگانی ماهیانه: ژوئن 2008

اینجا
زمان نمی ایستد
وفتی برای غمگین شدن نیست…