بایگانی ماهیانه: نوامبر 2007

سهم من از زندگی
کمی حسرت گذشته است و
تلخی حال و
تفالی به حافظ برای آینده…